Teamviewer Download

Algemene Voorwaarden van Titania IT N.V. gevestigd te Curacao, Nederlandse Antillen, zoals gedeponeerd bij de griffie van het Gerecht in de Eerste aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingsplaats Curacao.

Artikel-1 Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, orderbevestigingen van, en overeenkomsten met Titania IT N.V. (hierna: “Titania”), betreffende de levering van produkten en diensten door Titania (hierna: “leverantie(s)”) en afnemer. Afwijkende voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met Titania overeengekomen worden.
1.2 Onder de afnemer wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever, dan wel een ieder die met Titania een overeenkomst aangaat of wil aangaan, of voor wie Titania een aanbieding doet, een leverantie of prestatie verricht, alsmede diens rechtsopvolgers.
1.3 Indien Titania niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mee dat deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn of dat Titania het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet gelijksoortige gevallen, de strikte naleving van deze voorwaarden te verlangen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of van toepassing is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
1.5 Inkoop- en andere voorwaarden, welke de afnemer van toepassing verklaart, bindt Titania niet, tenzij deze schriftelijk door Titania zijn aanvaard. Een dergelijke aanvaarding mag niet worden afgeleid uit de omstandigheid dat Titania een mededeling van de
afnemer dat deze de voorwaarden van Titania niet aanvaardt en zijn eigen voorwaarden toepasselijk verklaart, onweersproken laat.
1.6 Indien de leverantie (mede) de levering van apparatuur en/of materialen betreft, zijn op de overeenkomst tevens de algemene voorwaarden van de leverancier van de apparatuur en/of materialen van toepassing. Voorzover de voorwaarden van de leverancier afwijken van de voorwaarden van Titania, prevaleren de voorwaarden van Titania.
1.7 De afnemer met wie eenmaal op basis van deze algemene voorwaarden is gecontracteerd stemt in met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere aanbiedingen van, orderbevestigingen van, en overeenkomsten met Titania.

Artikel-2 Aanbiedingen
2.1 Alle door Titania gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend en niet bindend. Titania heeft het recht om binnen 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de acceptatie door de afnemer te herroepen. Opdrachten van de afnemer en aanvaardingen van aanbiedingen door de afnemer worden geacht onherroepelijk te zijn.
2.2 Alle eventueel tevoren gemaakte afspraken of toezeggingen die niet schriftelijk door Titania zijn bevestigd of aanvaard, worden bij de totstandkoming van de overeenkomst als vervallen beschouwd.
2.3 Alle door Titania gedane aanbiedingen zijn geldig gedurende 30 (dertig) dagen na het uitbrengen van de aanbieding tenzij anders aangegeven.
2.4 Door Titania verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.5 Opgaven door Titania betreffende eigenschappen, maten, gewichten, kwaliteit, capaciteit en dergelijke betreffen slechts benanderde gegevens. Tegen veranderingen of afwijkingen van ondergeschikte aard kan de afnemener geen bezwaar maken. Titania is niet verplicht dergelijke veranderingen aan de afnemer op te geven.
2.6 Indien een opdracht niet aan Titania wordt verleend dient de opdrachtgever de aanbieding inclusief alle bijbehorende documentatie terstond te retourneren.
2.7 Titania behoud zich het recht voor alle kosten voor het maken van de aanbieding in rekening te brengen aan de afnemer.
2.8 Titania behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren, onder rembours te leveren, of betaling vooraf te verlangen.

Artikel-3 Overeenkomst
3.1 Een overeenkomst komt tot stand nadat Titania een opdracht schriftelijk heeft bevestigd of nadat Titania met de uitvoering van de opdracht is begonnen. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer daartegen binnen 5 (vijf) werkdagen doch voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk bezwaar maakt.
3.2 Voor diensten/leveringen waarvoor in verband met de aard en/of omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging. Deze wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de afnemer onverwijld protesteert.
3.3 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden Titania slechts voor zover zij door Titania schriftelijk zijn bevestigd.
3.4 Titania is bevoegd, indien zij dit noodzakelijk of wenselijk acht, voor een juiste uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht derden in te schakelen. De kosten hiervan zullen aan de afnemer worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

Artikel-4 Wijzigingen en meerwerk
4.1 In geval er sprake is van meerwerk zal dit automatisch invloed hebben op de overeengekomen prijs en op het overeengekomen tijdstip van levering. Een en ander komt voor rekening/risico van de afnemer. In geval een wijziging in de overeengekomen diensten en/of leveringen leidt tot minder werk en tot een vermindering van de overeengekomen prijs, behoudt Titania zich het recht voor om de afnemer de door Titania reeds gemaakte kosten, alsmede de gederfde winst, in rekening te brengen.
4.2 Meerwerk zal - voor zover mogelijk - zo vroeg mogelijk, in ieder geval voor de uitvoering daarvan, door Titania schriftelijk aan de afnemer worden meedegedeeld. De afnemer wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van bedoeld meerwerk, met de daaraan verbonden kosten en de zonodig aangepaste levertijd, tenzij de afnemer schriftelijk verzet aantekent voor aanvang van de uitvoering van het meerwerk, doch in ieder geval binnen 5 werkdagen na de bovenbedoelde kennisgeving door Titania

Artikel-5 Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Antilliaanse Gulden en exclusief omzetbelasting.
5.2 Tenzij in de overeenkomst een vaste prijsafspraak is vastgelegd, zal Titania leveranties verrichten op basis van nacalculatie.
5.3 Tenzij anders overeengekomen worden werkzaamheden door Titania uitgevoerd op werkdagen tijdens kantooruren. Voor het werken buiten kantooruren zullen mede in rekening worden gebracht de ingevolge bij wet verschuldigde compensatie voor overuren.
5.2 De prijzen zijn ondermeer gebaseerd op de tijdens de aanbieding bestaande prijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten etc. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren is Titania gerechtigd om de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Een dergelijke prijsverhoging geeft de afnemer niet het recht de overeenkomst te ontbinden.
5.3 In geval van een overeenkomst waarin sprake is van periodiek vervallende bedragen alsmede indien gefactureerd wordt op basis van nacalculatie, geldt dat Titania gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving en met inachtneming van een termijn van twee maanden de prijzen en tarieven aan te passen. Wanneer de afnemer niet akkoord gaat met de gewijzigde prijzen en/of tarieven is hij gerechtigd binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving genoemde datum waarop de prijs- of tariefswijziging zou ingaan.

Artikel-6 Levertijd
6.1 Alle door Titania genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan Titania bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zullen nimmer zijn
te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat, oververminderd hetgeen hierna is bepaald omtrent overmacht. Bij niet tijdige levering dient Titania schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
6.2 Overschrijding van de door Titania opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst danwel een daarmee samenhangende overeenkomst.
6.3 Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van Titania.

Artikel-7 Levering
7.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats af magazijn Titania. Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, vergaan, beschadigingen etc., ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
7.2 Titania beschouwt de dag van gebruiksgerede oplevering als de dag van levering. Vanaf de dag van levering heeft Titania het recht de eindfactuur in rekening te brengen.
7.3 Indien is overeengekomen dat de diensten en/of leveringen in fasen zullen plaatsvinden, mag Titania de diensten en/of leveringen van de volgende fasen uitstellen, totdat de afnemer de voltooiing van de voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd en aan al zijn (financiële) verplichtingen inzake de deellevering heeft voldaan. Ingeval van deelleveringen is Titania gerechtigd deze afzonderlijk te factureren.
7.4 Indien de goederen na het verstrijken van de levertijd voor de afnemer beschikbaar zijn doch niet door hem worden afgenomen, dan worden de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.

Artikel-8 Transport
8.1 Titania bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke. Verzending/ vervoer van goederen geschiedt steeds voor rekening en risico van de afnemer. Titania is slechts gehouden een (transport)verzekering af te sluiten, indien en voorzover Titania zich daartoe schriftelijk heeft verbonden.

Artikel-9 Reclamering transportproblemen
9.1 Reclameringen betreffen uitsluitend klachten over beschadiging van de verpakking van toegezonden goederen of het ontbreken van colli die wel op de aftekenlijst van de vervoerder staan vermeldt.
9.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van beschadiging of het ontbreken van colli, dient dit altijd direct op de aftekenlijst van de vervoerder te worden aangetekend en gemeld te worden bij Titania. Indien de beschadiging of onbrekende colli na aflevering wordt geconstateerd, dient dit alsnog binnen een termijn van vijf werkdagen bij de vervoerder gemeld te worden. De reclamering dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
9.3 Na aftekening voor ontvangst wordt de afnemer geacht de zending te hebben goedgekeurd.
9.4 Indien en voor zover de reclamering door Titania gegrond wordt bevonden zal Titania, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
9.5 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Titania.

Artikel-10 Reclameringen foutieve leveringen
10.1 Reclameringen inzake foutieve leveringen betreffen uitsluitend klachten die na aftekening van de aftekenlijst van de vervoerder kunnen worden geconstateerd: beschadigde goederen in de colli, het in de colli ontbreken van bestelde en wel op de pakbon voorkomende goederen, dan wel toezending van verkeerde goederen.
10.2 De afnemer is verplicht elke zending direct bij aflevering te controleren op gebreken, zoals juiste goederen verzonden, beschadiging en/of onvolledigheid. In geval van een foutieve levering dient dit direct aan Titania te worden gemeld, doch indien niet mogelijk, binnen een termijn van 5 (vijf) werkdagen. De reclamering dient vergezeld te gaan van opgave van leverings- of factuurnummer waaronder de zending is verstuurd.
10.3 Na het verstrijken van de in lid 2 genoemde termijn wordt de afnemer geacht het geleverde te hebben goedgekeurd.
10.4 Indien en voor zover de reclame door Titania gegrond wordt bevonden zal Titania, naar eigen inzicht en binnen redelijke termijn, hetzij het gebrek herstellen, hetzij de ondeugdelijke goederen vervangen, zonder dat de afnemer daarnaast aanspraak kan maken op welke vergoeding dan ook.
10.5 Retournering van het verkeerd geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Titania en met inachtneming van de laatste versie van de RMA-voorwaarden welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden.
10.6 Het reclameren ontslaat de afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Titania.

Artike 11 Betaling
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling te geschieden door storting of overmaking op een door aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bank/giroafschriften van Titania vermelde valutadag wordt als dag van betaling aangemerkt.
11.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal betaling plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook.
11.3 Al hetgeen de afnemer betaalt strekt allereerst tot voldoening van verschuldigde rente en/of (invorderings)kosten en vervolgens tot voldoening van de oudste openstaande facturen.
11.4 Indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige aanmaning en/of in gebrekestelling is vereist van de kant van Titania. Titania behoudt zich het recht voor om, onverminderd haar overige toekomende rechten, te harer keuze aan de afnemer over het gehele verschuldigde bedrag rente in rekening te brengen, uitmakende de op dat moment geldende wettelijke rente, vermeerdert met een opslag van 5% op jaarbasis. Deze rente zal worden berekend vanaf de vervaldag van de betrokken factuur tot en met de dag der algehele voldoening. Bovendien komen alle te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer. De hoogte van de aan Titania verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Orde van Advocaten van de Nederlandse Antillen, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld, met een minimum van f.1000,-
11.5 Indien Titania daartoe aanleiding ziet, kan Titania nadere zekerheid verlangen, bij gebreke waarvan zij de uitvoering van de overeenkomst mag opschorten.
11.6 Bij nieuwe relaties worden de eerste drie opdrachten onder rembours geleverd. Zolang Titania geen kredietlimiet heeft toegestaan, wordt alleen onder rembours geleverd. Binnen het door Titania toegestane kredietlimiet dient betaling te zijn bijgeschreven binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel-12 Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle aan de afnemer geleverde goederen blijven eigendom van Titania tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele rente en kosten, die de afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen of verrichtte of nog te verrichten diensten, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
12.2 De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van Titania, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens Titania heeft voldaan.
12.3 Ingeval Titania de order geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van Titania op schadevergoeding onverlet.
12.4 De afnemer zal Titania onmiddelijk op de hoogte stellen wanneer de goederen in beslag dreigen te worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van )de goederen.
12.5 In het geval dat Tinaia de goederen wenst te verwijderen dient de opdrachtgever alle medewerking te verlenen om Titania de werkzaamheden te laten uitvoeren.
12.6 In geval van verwijdering zijn de demontagekosten voor rekening van de afnemer.

Artikel-13 Intellectuele eigendom
13.1 De eigendom van en alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de software producten en de onderliggende broncode blijven te allen tijde bij de toeleveranciers van Titania, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De afnemer zal alle onderscheidingstekens met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten van de rechthebbende verwijderen noch wijzigen. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle aanbiedingen, leveranties, software en de onderliggende broncode blijven te allen tijde berusten bij Titania en of toeleveranciers van Titania en mogen zonder schriftelijke toestemming van Titania niet worden gekopieerd, aan derden worden bekend gemaakt of op andere wijze worden gebruikt of in het verkeer gebracht.

Artikel-14 Overmacht
14.1 Onder overmacht zijn begrepen alle omstandigheden, waardoor Titania tijdelijk of blijvend niet in staat is of wordt bemoeilijkt om aan haar verplichtingen te voldoen, zoals werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij haar c.q. bij haar toeleveranciers, alsmede tekortkomingen door haar toeleveranciers, waardoor Titania haar verplichtingen jegens de afnemer in redelijkheid niet meer kan nakomen.
14.2 Indien Titania door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de overeenkomst (verder) uit te voeren, is Titania gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van Titania op betaling door de afnemer voor reeds door Titania verrichtte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Ingeval van opschorting zal Titania alsnog gerechtigd zijn de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de overmacht langer duurt dan 6 (zes) maanden hebben alle partijen het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige schadeloosstelling.

Artikel-15 Garantie
15.1 Behoudens hetgeen in 15.5 is bepaald, garandeert Titania de door haar geleverde goederen
tegen materiaal- en fabricagefouten overeenkomstig de laatste versie van de RMA-Voorwaarden, welke afnemer op eerste verzoek worden toegezonden. De garantie houdt uitsluitend in dat Titania naar beste vermogen deze fouten zal herstellen, danwel de goederen zal vervangen, zulks naar keuze en ter beoordeling van Titania. Verbruiksartikelen als toners, cartridges, discpacks en geheugendragers worden niet vervangen. Producten of onderdelen daarvan, die ingevolge deze garantie worden vervangen, worden eigendom van Titania. Gebreken dienen schriftelijk bij Titania te worden gemeld teneinde in behandeling te worden genomen. Herstel van verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie.
15.2 De garantie is niet van toepassing indien de fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, gebruik voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden, van buiten komende oorzaken, zoals bijvoorbeeld brand- of waterschade, of indien de goederen door anderen dan Titania zijn gewijzigd of worden onderhouden.
15.3 Voldoening aan haar garantieverplichtingen door Titania, geldt als enige en algehele schadevergoeding. Tot verdere verplichtingen is Titania niet gehouden, noch is de afnemer gerechtigd tot een vordering tot ontbinding van de overeenkomst.
15.4 Indien de goederen door Titania van een toeleverancier zijn betrokken, beperkt de garantie zich tot de toepasselijke garantievoorwaarden van de toeleverancier. Titania zal de afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen. De kosten voor demontage, verscheping, verzekering en montage zijn niet inbegrepen.
15.5 Herstel buiten het kader van de toepasselijke garantie zal door Titania in rekening worden
gebracht.

Artikel-16 Aansprakelijkheid
16.1 Titania is nimmer verplicht tot vergoeding van direct of indirect geleden schade, voortvloeiende uit of ontstaan door gebreken aan geleverde goederen en/of diensten of door het niet, niet tijdig of niet juist functioneren van de door haar te leveren of geleverde goederen en/of diensten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Titania. Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfsschade (bedrijfsstoring, derving van inkomsten e.d.), gegevensverlies of -vermindering, en/of gevolgschade, door welke oorzaak ook ontstaan, daaronder begrepen vertraging in de levertijd van goederen en diensten, is uitdrukkelijk uitgesloten.
16.2 Eventuele door Titania veroorzaakte schade dient binnen 5 (vijf) werkdagen, door afnemer, schriftelijk te worden opgegeven aan Titania.
16.3 De afnemer zal Titania alle gegevens met betrekking tot de vaststelling van eventuele schade verstrekken en tevens toestaan dat Titania de leveranties door eigen deskundigen kan inspecteren.
16.4 Titania is niet aansprakelijk voor de door haar medewerkers en/of de door haar ingeschakelde derden aan de afnemer of derden toegebrachte schade, uit welke hoofde of door welke oorzaak dan ook, behoudens ingeval van aan Titania toerekenbare opzet of grove schuld. In geen geval reikt de aansprakelijkheid verder dan de dekking van de door Titania afgesloten verzekering.
16.5 Voor schade van welke aard dan ook, die is ontstaan of veroorzaakt door onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, of door gebruik voor andere dan normale doeleinden van door Titania geleverde goederen, is Titania niet aansprakelijk.
16.6 De afnemer vrijwaart Titania en haar medewerkers voor aanspraken van derden ter vergoeding van materiële en immateriële schade, welke direct of indirect wordt veroorzaakt door (gebruik van) het door Titania geleverde, tenzij de schade het gevolg is van opzet/grove schuld van personeel van Titania en/of door haar ingeschakelde derden.
16.7 De aansprakelijkheid van Titania uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief omzetbelasting.

Artikel-17 Ontbinding/Beëindiging
17.1 De afnemer wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn en de (resterende) schuld zal onmiddelijk opeisbaar zijn in geval:
a. de afnemer enige verplichting van de overeenkomst in het bijzonder de betaling niet of niet tijdig nakomt;
b. Titania goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer in de nakoming zal tekortschieten en deze niet voldoet aan een schriftelijke aanmaning met opgave van die gronden om zich binnen een bij die aanmaning gestelde redelijke termijn bereid te verklaren zijn verplichtingen na te komen;
c. de afnemer zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dit niet binnen 10 dagen na beslaglegging wordt opgeheven;
d. de afnemer overgaat c.q. besluit tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat c.q. besluit tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf of tot ontbinding;
e. van overlijden, indien de afnemer een natuurlijk persoon is.
17.2 Titania is in de in punt 17.1 genoemde gevallen gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd de haar toekomende rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen kosten of rente en het recht op schadevergoeding en zonder dat ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:
a. de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de afnemer en/of
b. enig door de afnemer aan Titania verschuldigd bedrag terstond en in zijn geheel op te eisen en/of
c. het op grond van artikel 8 gevestigde eigendomsvoorbehoud in te roepen.
17.3 Ingeval de overeenkomst op enigerlei wijze wordt beëindigd of ontbonden blijven de bepalingen betreffende geheimhouding, onbinding/beeïndiging, toepasselijk recht en geschillen onverkort van toepassing.

Artikel-18 Geheimhouding
18.1 Partijen zijn over en weer verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden van elkaar over en weer verstrekte vertrouwelijke (bedrijfs)informatie. De afnemer is verplicht maatregelen te treffen op dat deze geheimhouding door zijn werknemers in acht wordt genomen.
18.2 Titania zorgt ervoor dat uw privacy wordt gewaarborgd. Als u een bestelling bij ons plaatst via internet, zorgt Titania ervoor dat uw persoonlijke gegevens alleen gebruikt worden om uw bestelling correct te kunnen afhandelen. Uw persoonlijke gegevens zullen door Titania nooit worden verkocht, verhuurt of doorgeven worden aan derden.

Artikel-19 Algemeen
19.1 De rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn niet overdraagbaar en niet vatbaar voor cessie of het vestigen van een zekerheidsrecht, behoudens voorafgaande toestemming van de andere partij.

Artikel-20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1 Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen is uitsluitend het recht van de Nederlandse Antillen van toepassing. Toepasselijkheid van andere koopverdragen wordt nadrukkelijk uitgesloten.
20.2 Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zullen worden beslecht door het Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen met zittingplaats Curacao onvermnderd het recht van Titania om de afnemer te dagen voor de bevoegde rechter van de woonplaats en/of vestigingsplaats van de afnemer, tenzij anders is overeengekomen.
20.3 Titania is gerechtigd van tijd tot tijd deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden te wijzigen.

 

Als u onze voorwaarden begrijpt, klik op "akkoord" om verder te gaan. Het remote support programma van Team viewer wordt gestart. Anders klik op "niet akkoord" om te annuleren.
Products